Ysgol Gyfun Gymunedol

Penweddig

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg

Am wybodaeth ynglŷn â chynlluniau ail agor yr ysgol ewch i'n tudalen COVID-19 yma.

Mae’r wefan wrthi'n cael ei diweddaru ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Croeso gan y Pennaeth

Sefydlwyd Penweddig yn 1973 ac mae’r ysgol yn gymuned Gymreig sydd yn seilio ei gwaith ar y gwerthoedd sylfaenol o ofal, parch tuag at ein gilydd a gonestrwydd.  Ffocws yr ysgol yw cyflawni potensial pob disgybl a gwneir pob ymdrech i gyrraedd y safonau uchaf o ran cyrhaeddiad academaidd pob disgybl.  Ar y seiliau cadarn hyn gwneir pob ymdrech i ymestyn gorwelion bob un o’i disgyblion i’w galluogi i fod yn ddinasyddion cyfrifol a gweithredol. 

Y Gymraeg yw iaith bob dydd yr ysgol a chyfrwng y rhan fwyaf o’r gwersi.  Mae cynnal Cymreictod o fewn yr ysgol, y gymuned leol a thu hwnt yn rhan ganolog o waith yr ysgol.

Conglfaen arall o waith a chennad yr ysgol yw datblygiad moesol, ysbrydol a chorfforol ei disgyblion.  Arddelir y safonau ymddygiad uchaf ac adlewyrchir hyn yn ymddygiad da y disgyblion ar hyd y blynyddoedd.  Mae gan yr ysgol ddisgwyliadau clir ac uchel a chefnogir hyn gan ddisgyblion a theuluoedd yr ysgol.  Mae gwaith dyngarol yn elfen amlwg o waith a thraddodiad Penweddig.

Ar y sylfeini cadarn hyn, paratoa’r ysgol ei phobl ifanc ar gyfer cymryd eu lle yn eu cymunedau boed y rheini yma yng Ngogledd Ceredigion neu ym mhendraw’r byd.

Mae pob disgybl unigol yn bwysig ym Mhenweddig.  Datblygiad cyflawn pob unigolyn yw canolbwynt gwaith yr ysgol.

Miss Rhian Morgan

Pennaeth Dros Dro

 

Datganiad

Mae Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig yn gwbl ymrwymiedig i gefnogi disgyblion ac oedolion beth bynnag eu cefndir, tras neu dueddiad rhywiol yn ddiwahan. Byddwn bob amser yn ymdrechu i ystyried barn a dymuniadau pob un sy’n rhan o gymuned yr Ysgol gan herio unrhyw arferion neu bolisiau sy’n gwahaniaethu rhwng aelodau o’r gymuned,yn atgyfnerthu unrhyw stereoteip cymdeithasol, neu yn achosi aflonyddwch i unrhyw aelod o’r gymuned. Byddwn bob amser yn ceisio gweithredu fel cymuned i wneud pawb sy’n rhan o’r Ysgol yn gyfforddus ynddi fel y medrant gael y gorau o’u haddysg mewn awyrgylch agored, goddefgar a chynhaliol.

Gweler polisi: Canllaw Trawsryweddol Ceredigion

Newidiadau i amserlen yr Ysgol

Mae'r ysgol wedi newid trefn ein hamserlen fel bod amser cinio blwyddyn 7 ac 8 rhwng 12:00 a 12:50 a chinio blwyddyn 9-13 rhwnng 12:50 a 13:40. Manteision y drefn newydd yw:

  • Llai o amser ciwio am ginio i ddisgyblion;
  • Cyfleoedd i gynnal clybiau a gweithgareddau amser cinio;
  • Mwy o gyfnodau ar yr amserlen i helpu lleihau gwrthdaro â gwersi'r chweched ddosbarth.

Mae'r cynllun eisioes wedi bod yn llwyddiannus a byddwn yn gofyn barn y disgyblion am y drefn newydd ar ddiwedd y tymor er mwyn ei wella eto.

Digwyddiadau